1410

VPRAŠANJA Z ODGOVORI ZA TEORETIČNI TEST NA GASILSKIH TEKMOVANJIH ZA MEMORIAL MATEVŽA HACETA - 2022 In 2023 (člani, članice)

1 / 250

1. Kako je organizirano gasilstvo v Sloveniji?

2 / 250

2. Koliko članstva je vključeno v prostovoljne gasilske organizacije v Sloveniji?

3 / 250

3. Koliko prostovoljnih gasilskih društev (PGD in PIGD) je v Sloveniji?

4 / 250

4. Katere so prostovoljne gasilske organizacije?

5 / 250

5. Katere so poklicne gasilske organizacije?

6 / 250

6. Kateri so simboli v prostovoljnem gasilstvu?

7 / 250

7. Kaj sestavlja gasilski znak?

8 / 250

8. Kakšna organizacija je prostovoljno gasilsko društvo?

9 / 250

9. Katera pravno-formalna oblika organiziranosti je prostovoljno gasilsko društvo?

10 / 250

10. Ali lahko tujec postane član PGD?

11 / 250

11. Kateri je temeljni akt PGD in ureja njegovo delovanje?

12 / 250

12. Kaj je statut društva?

13 / 250

13. Kateri so viri financiranja prostovoljnih gasilskih društev?

14 / 250

14. Kje opravimo registracijo gasilskega društva?

15 / 250

15. Katera od naštetih organizacij je najvišja oblika organiziranosti prostovoljnega gasilstva?

16 / 250

16. Inšpektorat, ki nadzira področje varstva pred požarom se imenuje:

17 / 250

17. Kateri je najvišji organ prostovoljnega gasilskega društva?

18 / 250

18. Koliko gasilskih regij je v Sloveniji?

19 / 250

19. Kaj ureja Zakon o gasilstvu?

20 / 250

20. Kako članom preneha članstvo v PGD?

21 / 250

21. Ali lahko PGD opravlja izključno pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti?

22 / 250

22. Kakšen je temeljni namen Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev?

23 / 250

23. Ali je poveljnik član Upravnega odbora PGD?

24 / 250

24. Kako delimo formacije gasilskih enot glede na število članstva?

25 / 250

25. Društvo ima 53 operativnih gasilcev. Kdo vodi gasilsko enoto (vod) z 26-imi gasilci?

26 / 250

26. Kdo je gasilec pripravnik?

27 / 250

27. Kdo je prostovoljni operativni gasilec v PGD?

28 / 250

28. Kdo je rezervni prostovoljni operativni gasilec?

29 / 250

29. Kaj pomeni kratica SPIN?

30 / 250

30. Kaj podpiše član ob vstopu v operativno gasilsko enoto?

31 / 250

31. Kdo je najvišji operativni vodja v PGD?

32 / 250

32. Najmanj koliko operativnih gasilcev mora imeti PGD I. kategorije v operativni gasilski enoti?

33 / 250

33. Kaj ureja operativni gasilski načrt?

34 / 250

34. Kaj je namen sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja?

35 / 250

35. Kateri organ voli poveljnika in predsednika PGD?

36 / 250

36. Kdo sestavlja poveljstvo PGD?

37 / 250

37. Katere vrste usposabljanja poznamo v prostovoljnem gasilstvu?

38 / 250

38. Kateri nivo organizacije prostovoljnega gasilstva organizira tečaj za gasilca pripravnika?

39 / 250

39. Kateri nivo organizacije prostovoljnega gasilstva organizira tečaj za operativnega gasilca?

40 / 250

40. Kaj predstavljajo čini v prostovoljnem gasilstvu?

41 / 250

41. Kje na gasilski uniformi nosimo oznake činov?

42 / 250

42. Kaj predstavljajo položajne oznake v prostovoljnem gasilstvu?

43 / 250

43. Kaj predstavljajo gasilske specialnosti v prostovoljnem gasilstvu?

44 / 250

44. Po čem se gasilci v uniformah naslavljajo in pozdravljajo?

45 / 250

45. Na katerem rokavu delovne obleke nosimo znak pripadnosti gasilski organizaciji?

46 / 250

46. Ali Pravila gasilske službe urejajo tudi gasilske slovesnosti?

47 / 250

47. Kdo je odgovorna oseba za požarno varnost v lokalni skupnosti?

48 / 250

48. Kako se imenuje gasilski informacijski sistem za vodenje evidenc prostovoljnih gasilcev?

49 / 250

49. Kateri jubilej je slovensko gasilstvo praznovalo v letu 2019?

50 / 250

50. Ali smo gasilci vključeni v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami?

51 / 250

51. Katera je telefonska številka Centra za obveščanje Republike Slovenije?

52 / 250

52. Kateri so cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami?

53 / 250

53. Kaj povemo, ko kličemo na telefonsko številko 112?

54 / 250

54. Koliko Regijskih centrov za obveščanje je v Sloveniji?

55 / 250

55. Kaj je namen varstva pri delu v gasilstvu?

56 / 250

56. Kako delimo gasilsko zaščitno opremo?

57 / 250

57. Kaj sestavlja osebno gasilsko zaščitno opremo?

58 / 250

58. Kaj sestavlja skupno zaščitno opremo?

59 / 250

59. Kateri so sestavni deli gasilske zaščitne čelade?

60 / 250

60. Katere naprave morajo biti opremljene z navodili za varno delo, preskušanje in vzdrževanje?

61 / 250

61. Katera temeljna načela obsega prva pomoč?

62 / 250

62. Kakšen je namen nudenja prve pomoči?

63 / 250

63. Kako ukrepamo, ko imamo več poškodovancev?

64 / 250

64. Kako namestimo nezavestnega poškodovanca?

65 / 250

65. Zakaj je najprimernejši prvi povoj?

66 / 250

66. Kaj je povoj?

67 / 250

67. Zakaj uporabljamo trikotno ruto?

68 / 250

68. Kaj je rana?

69 / 250

69. Kateri so cilji dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom?

70 / 250

70. Kaj je požar?

71 / 250

71. Kaj je eksplozija?

72 / 250

72. Kaj je požarna ogroženost?

73 / 250

73. Kaj je požarno tveganje?

74 / 250

74. Kaj je požarna varnost?

75 / 250

75. Kaj je evakuacija?

76 / 250

76. Kateri so ukrepi varstva pred požarom?

77 / 250

77. Kateri so preventivni ukrepi varstva pred požarom?

78 / 250

78. Kateri so aktivni ukrepi varstva pred požarom?

79 / 250

79. Kako se imenuje program, s katerim določa država tudi cilje, usmeritve, temeljne naloge in razvoj varstva pred požarom v določenem obdobju?

80 / 250

80. Kdo lahko izdela študijo požarne varnosti?

81 / 250

81. Kdo lahko servisira gasilnike?

82 / 250

82. Kako se v Sloveniji imenuje inšpekcijski organ, ki nadzoruje izvajanje zakona in drugih predpisov, ki urejajo varstvo pred požarom?

83 / 250

83. Kdaj mora delodajalec poskrbeti, da so zaposleni poučeni o varstvu pred požarom?

84 / 250

84. Katere stopnje požarne ogroženosti posameznega okolja poznamo?

85 / 250

85. Kaj vsebuje požarni red?

86 / 250

86. Kaj je požarni načrt?

87 / 250

87. Kateri so naravni vzroki za nastanek požarov?

88 / 250

88. Kateri od naštetih so kemični vzroki za nastanek požarov?

89 / 250

89. Kakšne barve so opozorilne table za označevanje vozil v cestnem in železniškem prometu, s katerimi prevažamo nevarne snovi?

90 / 250

90. Kaj pomeni število v zgornjem delu opozorilne table za označevanje vozil?

91 / 250

91. Kaj pomeni število v spodnjem delu opozorilne table za označevanje vozil?

92 / 250

92. Kaj pomeni, če je številu nevarnosti – Kemlerjevem številu na opozorilni tabli za označevanje vozil dodana črka X?

93 / 250

93. Katero stražo opravljajo gasilci na prireditvah, na katerih obstaja nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije?

94 / 250

94. Koliko časa je potrebna požarna straža?

95 / 250

95. Kdaj je potrebno organizirati požarno stražo?

96 / 250

96. Kaj je gasilska straža?

97 / 250

97. Kje smemo hraniti polne jeklenke s plinom?

98 / 250

98. V katerih prostorih ne smemo hraniti polnih jeklenk s plinom?

99 / 250

99. Kdaj smemo nalivati kurilno olje v peč?

100 / 250

100. Kaj je eksplozivna zmes?

101 / 250

101. Kaj je spodnja meja eksplozivnosti?

102 / 250

102. Kaj je zgornja meja eksplozivnosti?

103 / 250

103. Kakšna je osnovna ureditev gasilske enote?

104 / 250

104. Kakšno mora biti povelje?

105 / 250

105. V katero ureditev se razvrstijo gasilci po povelju »dve vrsti zbor«?

106 / 250

106. S katero roko gasilci pozdravljamo?

107 / 250

107. Kaj poveljuje vodja enote za zavijanje enote v levo?

108 / 250

108. Kateri vrsti korakov poznamo pri razvrščanju gasilcev?

109 / 250

109. Kaj pomeni povelje »polkrog na desno«?

110 / 250

110. Kako gasilci pozdravljajo?

111 / 250

111. Kaj od naštetega ima ureditev enote pri razvrščanju?

112 / 250

112. S katero nogo se začne premikanje?

113 / 250

113. Kaj je električna napetost?

114 / 250

114. Kakšno električno napetost poznamo?

115 / 250

115. Kaj je električni tok?

116 / 250

116. V kateri enoti izražamo električni upor?

117 / 250

117. Kaj opisuje Ohmov zakon?

118 / 250

118. Katere se najpomembnejše naprave za proizvodnjo električne energije?

119 / 250

119. Kateri so najpomembnejši porabniki električne energije?

120 / 250

120. Kaj je transformator?

121 / 250

121. Kaj je elektromotor?

122 / 250

122. Kaj je strela?

123 / 250

123. Kako se kažejo poškodbe pri prehodu električnega toka skozi telo?

124 / 250

124. Kako pri nakupu gasilske delovne ali zaščitne obleke ugotovimo ustreznost s tipizacijo Gasilske zveze Slovenije?

125 / 250

125. Kateri so sestavni deli izolirnega dihalnega aparata?

126 / 250

126. Kako delimo gasilnike?

127 / 250

127. Kako delimo gasilne cevi glede na dimenzijo?

128 / 250

128. Kako delimo gasilne cevi glede na vrsto?

129 / 250

129. Kakšen premer ima C-cev?

130 / 250

130. Kakšen premer ima A-cev?

131 / 250

131. Katere so osnovne oblike vodnih curkov?

132 / 250

132. V katere skupine delimo ročnike?

133 / 250

133. Zakaj uporabljamo gasilne spojke?

134 / 250

134. Kako delimo gasilne spojke glede na dimenzijo?

135 / 250

135. Kako delimo gasilne spojke glede na njihovo funkcijo?

136 / 250

136. Kaj je penilno število?

137 / 250

137. Kateri snovi se mešata v mešalcu pene?

138 / 250

138. Kako delimo gasilske črpalke glede na tlak?

139 / 250

139. Kaj pomeni karakteristika motorne brizgalne 8/8?

140 / 250

140. Katere od navedenih so naprave za reševanje z višin?

141 / 250

141. Katere vrste lestev za reševanje z višin poznamo?

142 / 250

142. Katera vozila opredeljujemo kot gasilska vozila?

143 / 250

143. Kaj pomeni oznaka vozila GVC-1?

144 / 250

144. Kaj pomeni oznaka vozila GVC-2?

145 / 250

145. Kaj pomeni oznaka vozila GVC-3?

146 / 250

146. Kaj pomeni oznaka vozila GVL-1?

147 / 250

147. Kaj pomeni oznaka vozila GVM-1?

148 / 250

148. Kaj pomeni oznaka vozila GV-1?

149 / 250

149. Kaj pomeni oznaka vozila GVV-1?

150 / 250

150. Kaj pomeni oznaka vozila PV-1?

151 / 250

151. Koliko šteje posadka vozila GVV-1?

152 / 250

152. Koliko šteje posadka vozila GVC-2?

153 / 250

153. Kaj pomeni oznaka vozila GVGP-1?

154 / 250

154. Katero tipizirano gasilsko vozilo nima vgrajene visokotlačne črpalke?

155 / 250

155. Ali morajo PGD in GZ pri nabavi novih gasilskih vozil obvezno upoštevati tipizacijo Gasilske zveze Slovenije?

156 / 250

156. Katere vrste radijskih postaj poznamo?

157 / 250

157. Kaj je gorenje?

158 / 250

158. Kateri pogoji so potrebni za gorenje?

159 / 250

159. Kateri pogoji tvorijo »trikotnik gorenja«?

160 / 250

160. Kaj je žarenje?

161 / 250

161. Kaj je temperatura plamenišča?

162 / 250

162. Kaj je vžigna temperatura?

163 / 250

163. Kaj je temperatura samovžiga?

164 / 250

164. Kaj je meja vnetljivosti?

165 / 250

165. Kako delimo požare glede na okolje, v katerem pride do požara?

166 / 250

166. Kako delimo požare glede na velikost požara?

167 / 250

167. Kako delimo požare glede na vrsto gorljivega materiala, ki je zajeta v požar?

168 / 250

168. V kakšnem agregatnem stanju so lahko gorljive snovi?

169 / 250

169. Kateri plin je v jeklenki, ki se uporablja v gospodinjstvu?

170 / 250

170. V kakšnem agregatnem stanju je gospodinjski plin v jeklenkah?

171 / 250

171. Požari razreda A so požari:

172 / 250

172. Požari razreda B so požari:

173 / 250

173. Požari razreda C so požari:

174 / 250

174. Požari razreda D so požari:

175 / 250

175. Katere so faze požara v objektu?

176 / 250

176. Kaj se zgodi v fazi začetnega požara?

177 / 250

177. Kaj je »požarni preskok« ali »flashover«?

178 / 250

178. Po katerih treh mehanizmih se toplota širi iz toplejšega na hladnejše območje?

179 / 250

179. Kaj je sevanje ali radiacija?

180 / 250

180. Kaj je prevajanje ali kondukcija?

181 / 250

181. Kaj predstavlja požarna obremenitev?

182 / 250

182. Kateri so kriteriji za požarno odpornost?

183 / 250

183. Kaj je gašenje?

184 / 250

184. Kaj je gasilno sredstvo?

185 / 250

185. Katere so metode gašenja z gasilnimi sredstvi?

186 / 250

186. Katero gasilno sredstvo je najcenejše in najbolj razširjeno?

187 / 250

187. Kako deluje voda kot gasilno sredstvo?

188 / 250

188. Kaj sestavlja gasilno peno?

189 / 250

189. Kako deluje pena kot gasilno sredstvo?

190 / 250

190. Kako deluje ogljikov dioksid kot gasilno sredstvo?

191 / 250

191. Ali je ogljikov dioksid težji od zraka?

192 / 250

192. S katerim gasilnim sredstvom so polnjeni ročni gasilni aparati z oznako S?

193 / 250

193. Kako gasimo s prahom?

194 / 250

194. Kako gasimo s peno pokončne stene?

195 / 250

195. Ali lahko požar, ki ga je povzročila elektrika gasimo z vodo?

196 / 250

196. Požare na električnih napravah uspešno gasimo z naslednjim gasilnim sredstvom:

197 / 250

197. Požare razreda »C« uspešno gasimo z naslednjim gasilnim sredstvom:

198 / 250

198. Katera so priročna gasilna sredstva?

199 / 250

199. Za gašenje katerih požarov uporabljamo požarno metlo?

200 / 250

200. Kam usmerimo curek, ko gasimo z vodo?

201 / 250

201. Na kakšen način smo pogasili ogenj v ponvi, ki smo jo pokrili s pokrovko?

202 / 250

202. Kakšne javljalnike požarov poznamo glede na način delovanja?

203 / 250

203. Kaj je gradbeništvo?

204 / 250

204. Kako se deli panoga gradbeništvo?

205 / 250

205. V katere 3 skupine delimo gradbeni material?

206 / 250

206. Kako delimo gradbeni material glede na izvor?

207 / 250

207. Kako delimo material glede na obnašanje materiala ob visokih temperaturah, nastalih ob požaru?

208 / 250

208. Naštej glavne dele stavbe!

209 / 250

209. Kaj je požarni zid?

210 / 250

210. Katera mesta za odvzem vode poznamo?

211 / 250

211. Ali lahko pri gašenju z vodo uporabljamo slano (morsko) vodo?

212 / 250

212. Katera 2 sistema vodovodnega omrežja poznamo?

213 / 250

213. Katere 3 vrste hidrantov poznamo?

214 / 250

214. Kako je zaznamovana lega hidrantov?

215 / 250

215. Na osnovi katerih požarnih veličin odkrivajo javljalniki požara požar?

216 / 250

216. Kako delimo javljalnike glede na način javljanja?

217 / 250

217. Pod kakšnimi pogoji deluje ionizacijski javljalnik požara?

218 / 250

218. Pod kakšnimi pogoji deluje plamenski javljalnik požara?

219 / 250

219. Kako imenujemo javljalnike, ki reagirajo zaradi nenadnega hitrega porasta temperature?

220 / 250

220. Kaj je tehnično reševanje?

221 / 250

221. Kaj je nezgoda?

222 / 250

222. Kateri so vzroki za nezgodo po grobi delitvi?

223 / 250

223. Katere od naštetih so naravne nesreče?

224 / 250

224. Kateri so najpogostejši primeri nesreč, ki zahtevajo tehnično reševanje gasilcev?

225 / 250

225. Kaj je potrebno za ustrezno izvedbo tehničnega posega?

226 / 250

226. Na kakšne načine se lahko sporazumevamo, če nimamo radijskih zvez ali je slišnost govora nemogoča?

227 / 250

227. Kaj pomeni pri sporazumevanju z rokami dvignjena desna roka in stegnjena dlan?

228 / 250

228. Kaj je gasilska taktika?

229 / 250

229. Kako se glasi pravilo gašenja?

230 / 250

230. Kakšne taktične nastope gasilskega voda poznamo?

231 / 250

231. V katerih primerih se odločimo za ločeni nastop?

232 / 250

232. Kaj je rele ali verižni nastop?

233 / 250

233. Kaj vse se moramo prepričati pred začetkom gašenja?

234 / 250

234. Kaj pomeni v gasilski taktiki »aktivna požarna obramba«?

235 / 250

235. Kaj pomeni v gasilski taktiki »pasivna požarna obramba«?

236 / 250

236. Katere vrste napadov poznamo?

237 / 250

237. Kdaj se odločimo za sestavljeni napad?

238 / 250

238. Kdaj se odločimo za čelni napad?

239 / 250

239. V katerih primerih je potreben napad z obkroženjem?

240 / 250

240. Katere nevarnosti nam pretijo ob gašenju notranjih požarov?

241 / 250

241. Kako vstopamo v zadimljen prostor?

242 / 250

242. Kako gasimo dimniški požar?

243 / 250

243. Kako pogasimo gorečo osebo?

244 / 250

244. S katerim namenom organiziramo gasilska tekmovanja?

245 / 250

245. V katero področje spadajo gasilska tekmovanja?

246 / 250

246. V katere tekmovalne kategorije so razvrščene tekmovalne enote?

247 / 250

247. Kakšne rokavice morajo imeti tekmovalne enote članov in članic na tekmovanjih Matevža Haceta?

248 / 250

248. Koliko sesalnih cevi potrebujemo pri izvedbi vaje z motorno brizgalno?

249 / 250

249. V tekmovalni kategoriji članov A lahko tekmujejo člani v starosti:

250 / 250

250. V tekmovalni kategoriji članov B lahko tekmujejo člani v starosti:

Your score is

Izhod